OFERTA

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego.

PRAWO SPADKOWE

 • zabezpieczenie spadku,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • odrzucenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • Wytaczanie powództw:
  • o zwolnienie przedmiotu od egzekucji
  • przeciwegzekucyjne – pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania dłużnika lub niemożności jego egzekwowania
   • Zobowiązanie może wygasnąć w przypadku:
    • wykonania zobowiązania przez dłużnika
    • potrącenia
    • odnowienia
    • zwolnienia z długu
    • świadczenia w miejsce spełnienia (datio in solutum)
    • przelewu powodującego zmianę wierzyciela (art. 509 k.c.)
    • przejęcia długu powodującego zmianę dłużnika (art. 519 k.c.)
    • następczej niemożliwości świadczenia (art. 475 k.c.).
   • Niemożliwość egzekwowania zobowiązania wynika z:
    • przedawnienia roszczenia (np. przedawnienie długu wynikającego z bankowego tytułu wykonawczego lub świadczeń okresowych wynosi 3 lata)
    • rozłożenia świadczenia obciążającego dłużnika na raty
    • prolongaty terminu spełnienia świadczenia udzielonej dłużnikowi przez wierzyciela

Wytaczanie skarg na czynności komornika, np.:

 • skargi na zajęcie poszczególnych przedmiotów, m.in.:
  • narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji,
  • w pewnym zakresie zapasów żywności i opału
 • skarga na opis i oszacowanie nieruchomości
 • Sporządzanie wniosków o poszukiwanie majątku dłużnika
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • Prowadzenie spraw o nadanie klauzuli wykonalności, w tym również przeciwko małżonkowi dłużnika

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

 • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • sporządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego,
 • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji.