Utrata rękojmi przez nabywcę nieruchomości na licytacji

Nabywca nieruchomości(licytant, który zaoferował najwyższą cenę i uzyskał przybicie) – po wezwaniu przez komornika (w sprawach wszczętych od 8 września 2016) winien w ciągu dwóch tygodni złożyć na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. W przypadku, gdy nabywca po upływie wyznaczonego przez komornika terminu nie wykona warunków  licytacyjnych co do zapłaty ceny, wówczas traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.Utracona rękojmia jest przeznaczona na pokrycie kosztów egzekucji związanych ze sprzedażą,a reszta wchodzi w skład sumy  uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Należy zauważyć, że nabywca, który nie wykonał warunków licytacyjnych oprócz utraty wpłaconej rękojmi, nie ponosi innej odpowiedzialności np. odszkodowawczej.