Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest często mylone przez strony postępowania z jego  umorzeniem. Zawieszenie oznacza, że poprzednio dokonane czynności egzekucyjne są utrzymywane w mocy, a organ egzekucyjny nie dokonuje już nowych czynności np. komornik sądowy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika , następnie z różnych przyczyn doszło do zawieszenia postępowania egzekucyjnego – wynagrodzenie za pracę nadal podlega zajęciu, natomiast komornik sądowy nie dokonuje nowych czynności egzekucyjnych od momentu zawieszenia np. zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Po upływie sześciu miesięcy od zawieszenia postępowania- postępowanie egzekucyjne umarza się urzędu – jeżeli wierzyciel nie zażąda podjęcia zawieszonego postępowania. Termin biegnie od dnia ustania przyczyny zwieszenia.

Podczas zawieszenia postępowania komornik sądowy nie przekazuje uzyskanych sum stronom postępowania, lecz przelewa je do na rachunek depozytowy.