Komornik sprawdza czy dług jest przedawniony

Od 21 sierpnia komornik sądowy  sprawdza czy upłynął  termin przedawnienia dochodzonego roszczenia. Wierzyciel składając wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, z którego wynika, iż upłynął termin przedawnienia roszczenia – ma obowiązek dołączenia dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. W razie niezłożenia w/w dokumentu, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku.