Przedawnienie opłat egzekucyjnych

Komornik sądowy ustala należne dla niego opłaty postanowieniem. Po uprawomocnieniu się postanowienia – w przypadku niezapłacenia w/w opłaty przez dłużnika, organ egzekucyjny może wszcząć egzekucję w celu jej wyegzekwowania. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11.09.2020r, sygn. akt III CZP 84/19 należności z tytułu opłaty egzekucyjnej ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat. Oznacza to, że po upływie w/w terminu (pod warunkiem, że nie doszło do przerwania biegu przedawnienia ) komornik sądowy nie może egzekwować w/w opłaty.